لینک های دسترسی

اظهارات حامد کرزي مبني بر اينکه حکومت افغانستان دوتن از مامورين ارشد را به اتهام  جاسوسي براي  ساير کشور ها عزل کرده است


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ميگويد دومامر عاليرتبه را که به گفته اش براي کشور هاي خارجي جاسوسي مي کردند از وظايف شان عزل کرده است .

کرزي هشدار داده است که از عزل ويا بازداشت احدي که مرتکب اين عمل گردد مضايقه نخواهد کرد . رئيس جمهور افغانستان اين موضوع را حين صرف طعام چاشت و صحبت با اعضاي جديداً سوگند داده شده به عضويت در پارلمان اظهارداشت . اواسماي اين مامورين عزل شده را نبرد هو نگفت چه هنگام اينم تصم اش را گرفته است . رئيس جمهور کرزي همچنان از کشور هائيکه به گفته اش بمفاد إنها اين جاسوسي بعمل آمده نام نبرد . کرزي افزود عليه اين افراد شواهد و اسناد قوي موجود است اما حتي اگر عليه شان دلايل ضعيف وجود ميداشت ا نهارا جزا ميداد . او اظهار کرد هرکسيکه ثابت شود بنفع کشور هاي خارجي جاسوسي مي کند برروي پرده تيليوزيون نشان داده شده و محاکمه خواهد شد . از هنگاميکه طالبان از قدرت در ۲۰۰۱ برانداخته شدند کرزي افغانستانرا رهبري کرده ا ست ،. او در انتخابات رياست جمهوري ماه اکتوبر سال قبل برنده شد و اکنون طالبان عليه ادااره او شورش و قيام شان را ادامه ميدهند .

XS
SM
MD
LG