لینک های دسترسی

آغاز محاکمه اسد اله سروري ، رئيس  اداره استخباراتي  « خاد»  حکومت کمونستي  سابق افغانستان 


محاکمه اسداله سروري رئيس اداره خاد حکومت سابق کمونستي افغانستان ، که متهم به ارتکاب جرايم جنگي و تعذيب و شکنجه مردم درعهد زمامداري کمونست ها در افغانستان بود درکابل آغاز يافت .

مدعي العموم ، اسداله سروري را بدست داشتن در بازداشت هاي مستبدانه ، شکنجه و اعدام هاي مخالفين حکومت متهم ساخته است . به اسداله سروري سه هفته وقت داده شده است تادفاعيه خودرا ترتيب بدهد . سروري اين الزامات را ، که مدعي است انگيزه سياسي داشته است ، رد کرده است . اسداله سروري از آغاز دهه نود که مجاهدين حکومت تحت حمايه شوري را از قدرت برانداختند در بازداشت بوده است .

اين اولين محاکمه جنايات جنگي در افغانستان است که در آن رژيم هاي پي در پي در افغانستان به تخلف از حقوق و زياده روي ها طي ۲۵ سال جنگ هاي خونين متهم اند که با تهاجم قواي اتحادشوري سابق بر افغانستان شروع شد .

XS
SM
MD
LG