لینک های دسترسی

افتاح جلسه پارلماني اتحاديه عرب


نمايندگان ۲۲ کشور عضو اتحاديه عرب در قاهره دراولين جلسه پارلماني شان شرت کردند .

پارلمان اتحاديه عرب منحيث اورگان قانون گذاري آن اتحاديه ايفاي وظيفه خواهد کرد . اين شوراي تقنيني منحيث جز از پاسخ به تقاضا ها براي در پيش گيري اصلاحات درداخل اتحاديه عرب تاسيس شده است .

امروز سه شنبه در جلسه افتتاحيه اين پارلمان بشر الاسد رئيس جمهور رسوريه و حسني مبارک رئيس جمهور مصر شرکت داشتند . رئيس جمهور مصر راجع به ظرفدت و توانائ ي اين اورگان ديموکراتيک جديد جامعه عرب حرف زد .

پارلمان اتحاديه عرب مرکب از از ۸۸ عضواست که در آن از جانب هر عضو ، بشمول اداره خود مختار فلسطينيها چهار نمايده در پارلمان شرکت دارند .

XS
SM
MD
LG