لینک های دسترسی

تائييد  تقليل گاز  صادر شده روسيه به  اکراين از جانب آن کشور


کمپني ملي نفت و گاز اکراين تصديق کرده است که روسيه مقدارصدور گاز اش را به آن کشور کاهش داده است .

اين حرکت روسيه نتيجه عدم توافق بين کييف و ماسکو بر مقدار پرداخت قيمت مواد سوخت به اکراين است .

مامورين کمپني «نفت وگاز اکراين» امروز يکشنبه گفتند جريان گاز طبيعي روسيه کم ساخته شده اما مصرف کنندگان گاز هنوز تاثيرآنرا احساس نکرده اند .

گاز پروم ، شرکت انحصاري گاز طبيعي روسيه گفت تقليل صدورگاز طبيعي را در لوله هاي گاز صادراتي خود به اکراين کمي قبل از ضرب الاجل معينه يعني ده صبح بوقت محل شروع کرده است .

حکومت اکراين حاضر نيست قرارداد پيشنهادي اي را بپذيرد که قيمت کنوني گاز پروم را به اکراين چهار برابر ميسازد.

شرکت انحصاري گاز طبيعي روسيه ميگويد مقدارصدور گاز طبيعي روسيه به مابقي کشور هاي اروپائي از اين امرمتاثر نخواهد شد .

XS
SM
MD
LG