لینک های دسترسی

سرعت عمل محتمله ملل متحد بر تشکيل يک کميسون جديد حقوق بشر


يک راپور نشر شده مشعر است که ملل متحد سعي خواهد کرد درعوض کميسون جاري حقوق بشر ، که وسيعاً بي اعتبار شده ، تا چند هفته ديگر يک اورگان جديد ايجاد خواهد کرد .

روزنامه نيويارک تايمز در شماره امروزيکشنبه خود گذارش داده که مامورين ملل متحد تصميم گرفته اند به غرض اعاده حيثيت و اعتبار آن موسسه جهاني در سال جاري بايد بسرعت عمل کنند .

کميسيون حقوق بشر ملل متحد از دير زمان بخاطر عضويت دول متهم به تخلفات شديد از حقوق بشر در آن ، تحت انتقادات شديد قرارداشته است .

مذاکرات بر تشکيل يک کميسيون جديد حقوق بشر اواخر ماه جاري ازسر گرفته مي شود تا قبل بر اينکه کميسون درماه مارچ سال جاري در ژنيو داير مي گردد ، يکتعداد توافقات بايد بسرعت حاصل و پلاني براي تشکيل کمسيون جديد آماده گردد

تشکيل يک کميسون جديد حقوق بشر جز از پلان اصلاحي کوفي انان سرمنشي موسسه ملل براي اصلاح ملل متحد است .

XS
SM
MD
LG