لینک های دسترسی

ماموريت اکتشافئ ادارۀ فضائي ناسا به سيارۀ پلوتو


قرار است ايالات متحده اولين سفينه را به نام «افق جديد» ، به سياره پلوتو که در فاصلۀ نهايت دور از زمين قرار دارد ، بفرستد.

پلوتو يکي از چهار سيارۀ بزرگ نظام شمس است که طي چهار دهۀ تحقيقات فضائي ، از اکتشافات علمي بدور مانده است. دليل تاخير در مطالعۀ اين سياره ، ممکن فاصلۀ آن از زمين باشد. سيارۀ پلوتو بيش از ۶.۵ ميليارد کيلو متر از زمين فاصله داشته و نسبت به زمين ، ۵۰ مرتبه دور تر از آفتاب قرار گرفته است.

اندرو دانتزلر ، ريس پروگرام تحقيقاتي نظام شمس در ادارۀ فضائي امريکا يا ناسا ميگويد ساينس دانان صرف در دهۀ اخير اين را کشف نمودند که سيارۀ يخ بستۀ پلوتو که کوچکتر از مهتاب است ، ممکن راز هاي را در مورد نظام شمس در خود پنهان داشته باشد.

او ميگويد پلوتو گنجينۀ از اطلاعات است که انتظار کشف را دارد. سياره پلوتو ، از سيارات سخرئي شکل و سيارت گازي ، تفاوت دارد. اندور ميگويد ، بنابرين احتمال زيادي موجود است که اين سياره حاوئ معلومات مزيد در مورد مبداء و تشکيل نظام شمس خواهد بود.

زماني فکر ميشد که پلوتو که در فاصلۀ هاي دور ، ممکن به تنهاي بدرو آفتاب در چرخش باشد. ولي در سال ۲۰۰۵ ، ستاره شناسان با تحقيق مدار آن ، حدود سه مهتاب را در مدار اين سياره کشف نمودند.

اکنون ناسا قصد دارد ، يک سفينۀ اکتشافي و تحقيقاتئ را بسوي اين سياره پرتاب نمايد. و چون پلوتو به فاصلۀ نهايت دوري قرار گرفته است ، ناسا در نظر دارد توانائي ماشين راکت را که اين سفينه را با خود حمل خواهد کرد ، بيشتر ساخته و با اين کار ، مدت زمان سفر سفينه به پلوتو را کاهش دهد.

ناسا براي رسيدن به اين هدف ، از بزرگترين راکت خود ، از راکت اتلس ۵ استفاده خواهد کرد تا سرعت راکت حامل را به ۵۰ هزار کيلو متر در ساعت ، در ظرف چند دقيقه ، افزايش دهد. با اين سرعت ، راکت حامل سفينه خواهد توانست در ظرف ۹ ساعت از کنار مهتاب زمين عبور نمايد. مقامات ناسا ميگويند اگر پرتاب اين راکت به وقت مناسبي انجام يابد ، سيارۀ مشتري در موقيعت مناسبي قرار خواهد داشت.

ولي موقيعت سيارۀ مشتري با ماموريت اکتشافي ناسا به پلوتو چه ربطي دارد؟

اگر پرتاب سفينه ناسا به موقع صورت گيرد ، سفينه در هنگام عبور از کنار سيارۀ مشتري ، از قوۀ جاذبۀ اين سياره استفاده کرده و در سرعت آن ۵۰ فيصد افزايش به عمل خواهد آمده و سفينه سريعتر به پلوتو خواهد رسيد.

ولي الن سيترن ميگويد اگر اين راکت در اواخر ماه جنوري پرتاب شود ، سيارۀ مشتري در موقيعت مناسبي قرار نداشته و بناعا سفر اين سفينه ، ممکن بيش از ۵ سال را در بر گيرد.

سفينه تحقيقاتي که آنرا به نام «افق جديد» مينامند ، به اندازۀ يک پيانو بزرگ بوده و با چندين آلۀ تحقيقاتي مجهز ميباشد. اين سفينه ، اتمسفير و سطح پلوتو را مطالعه نموده و معلومات گرفته شده را به زمين ميفرستد. اين سفينه بعدا از کنار پلوتو عبور کرده و داخل ساحۀ ميشود که مملو اجسام يخ بستۀ فضائي است.

در جريان سال هايکه اين سفينه در سفر بوده و بسوي پلوتو در حرکت است ، مقامات ادارۀ ناسا ، زريعۀ تلسکوپ فضائي هبل ، تحقيق خواهند کرد تا بيبينند که آيا سيارۀ پلوتو دارائي مهتاب هاي بيشتري براي تحقيق است يا خير.

و اگر ناسا موفق شود سفينه اش را به وقت مناسبي پرتاب نموده و سفينه بتواند از کنار سيارۀ مشتري بگذرد ، براي مطالعۀ سيارۀ گازي مشتري نيز اقدامات اتخاذ خواهد شد.

XS
SM
MD
LG