لینک های دسترسی

رئيس جمهور الجزاير بعد از عمليات جراحي در فرانسه بوطن بازگشت


عبدالعزيز بوتيفليقه، رئيس جمهور الجزاير بعد از يک ماه اقامت در فرانسه که طي آن بخاطر زخم معده تحت عمليات جراحي قرار گرفت، بوطن بازگشت.

بوتيفليقه در حالي که تبسم ميکرد امروز در ميدان هوائي هواري بوميدين بدون اينکه کسي کمکش کند از طياره فرود آمد و با جمعيت هواخواهانش مصافحه کرد.

قرار بود رئيس جمهور الجزاير امروز با امضاي بودجۀ سال ۲۰۰۶ کار خود را فوري از سر گيرد.

از وقتي که بوتيفليقه بتاريخ ۲۶ نومبر بخاطر مريضي نامشخص معده بيک شفاخانۀ نظامي پاريس انتقال داده شد، شايعات زيادي در مورد وضع صحي او پخش ميشد.

معلوم نيست که رئيس جمهور الجزاير وظايف کامل خود را از سر ميگيرد ويا اينکه دورۀ نقاهت را تمديد مينمايد.

XS
SM
MD
LG