لینک های دسترسی

قرار است رئيس جمهور بش تعداد عساکر امريکا را در عراق وافغانستان تا چند هزار کاهش دهد


رئيس جمهور بش ميگويد، ايالات متحده امريکا درنظردارد که در سال جاري ،در تعداد قواي امريکا در عراق وافغانستان، تاچندين هزار عسکر، کاهش بعمل آورد.

رئيس جمهور بش امروز چهارشنبه هنگام صحبت در وزارت دفاع گفت قواي عراقي طي انتخابات پارلماني ماه دسمبر نشان داد که در توانايي خود در جهت برقراري امنيت براي مردم عراق افزايش بخشيده اند. وي گفت در جبهات سياسي و امنيت، عراقي ها به دستاورد هاي بيشتر و پيشرفت مزيد دست مييابند و ايالات متحده ميتواند در کاهش تعداد قواي امريکايي در عراق در اواخر امسال بحث نمايد.

در رابطه با افغانستان، رئيس جمهور بش گفت که ايالات متحده تعداد قوايش را از ۱۹ هزار به ۱۶ هزار وپنج صد وقتي کاهش خواهد داد که ناتو امسال تعداد قوايش را در آن کشور افزايش بخشد. وي گفت تعداد قواي بين المللي در افغانستان بميزان شش هزار عسکر افزايش يافته و مجموعاً ۱۵ هزار عسکر خواهد رسيد.

رئيس جمهور بش بعد از آنکه دانلد رمسلفد وزير دفاع و مقامات عاليرتبۀ نظامي امريکا او را در جريان جنگهاي عراق وافغانستان قراردادند ، صحبت کرد.

XS
SM
MD
LG