لینک های دسترسی

عمليات جراحي شرون خاتمه يافت ولي نتيجه معلوم نيست


جراحان در اسرائيل عمليات جراحي عاجل اريل شرون را تکميل کرده اند. او امروز بعد ازان بطور عاجل باتاق عمليات برده شد که دوکتوران مشاهده کردند فشار در مغز او بلند رفت و خونريزي بيشتري صورت گرفت. يک نطاق شفاخانه گفت که عمليات جراحي در حدود چهار ساعت طول کشيد و شرون از اتاق عمليات براي عکس برداري از مغزش برده شد.

قبلاً دوکتور شلومو موريوسف، مدير شفاخانۀ حداسۀ بيت المقدس گفته بود که عکس هاي مغز اريل شرون نشان ميدهد که خونريزي و آماس مغز صورت گرفته که مستوجب عمليات جراحي است.

از وقتي که جراحان بروز پنجشنبه خونريزي ناشي از حملۀ مغزي صدراعظم اسرائيل را متوقف ساختند وضع صحي او جدي توصيف شده و او توسط ادويه بحالت کوما قرار داده شده است.

اريل شرون شام چهارشنبه وقتي بعجله به شفاخانه انتقال داده شد که در مزرعه اش در صحراي نگيڤ مريض شد. او در ماۀ دسمبر بيک حملۀ خفيف مغزي مصاب گرديد و قرار بود بروز پنجشنبه تحت عمليات جراحي قرار گيرد تا سوراخ کوچکي را در قلبش ترميم کنند. دوکتوران ماۀ گذشته اين سوراخ راد ر قلب او کشف کرده بودند.

ايهود اولمرت، معاون اريل شرون وظيفۀ صدارت را متکفل شده است.

XS
SM
MD
LG