لینک های دسترسی

ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميگويد ايران نتوانسته است جزييات پلان از سر گيري هفتۀ آيندۀ تحقيقات مواد سوخت ذروي آنکشور را ارائه نمايد


سخنگوي اين اداره ميگويد در جلسه يي که بروز پنجشنبه جهت بحث روي اين موضوع در ويانا داير گرديده بود، هيأت ايراني حضور نيافت.

وي اضافه نمود محمد البرادي رۀيس آن سازمان هنوز هم خواستار توضيحات ايران در مورد ازسرگيري تحقيقات مواد سوخت آنکشورميباشد که قرار است بروز دوشنبه آغاز يابد.

در واشنگتن، کانداليزا رايس وزير امورخارجۀ ايالات متحده اظهار اميدواري نمود که مذاکرات بين ايران و اروپاييان به حل اين مناقشه ذروي بيانجامد. اما وي هوشدار داد در صورتيکه مذاکرات به نتايجي نرسد، پشتيباني قوي بين المللي موجود است تا ايران به شوراي امنيت ملل متحد جهت وضع تعزيرات احتمالي راجع گردد.

واشنگتن ايران را به انکشاف سلاح ذروي متهم ميسازد. ايران اين اتهام را رد ميکند.

XS
SM
MD
LG