لینک های دسترسی

هلاکت خردسالان  در يک واقعه  حريق در يک جايگاه خردسالان معلول در تاجکستان


مامورين تاجکستان ميگويندامروز يکشنبه حريق در يک عمارت بر خردسالان معلول دماغي در دوشنبه ۱۳ تن شانرا هلاک ساخته است .

مقمات تاجکستان ميگويند حريق در عمارت خردسالان عليل ، حينيکه حدود ۱۰۰ کودک در خواب بودند ، دست داد . منابع خبري محلي ميگويند چندين تن از مردم محل ، بشمول محافظين سفارت جاپان ، قبل بر اينکه عمليه اطفائيه وساير مامورين نجات به محل رسند ، شتافتند تا در نجات کودکان تاجيک سهم گيرند .

مامورين ميگويند دو تن از کودکان بخاطر سوختگي جلد و تنفش دود در شفاختانه بستري شدند ، در حاليکه ساير کودکان به اماکن وتاسيسشات غير عاحل برده شدند . اجانس انتر فاکس گذارش ميدهد که شايد منقل هاي برقي بر سيم هاي برق عمترت گراني کرده و باعث حريق شده است .

در مکاتب قديمي، يتيم خانه ها و ساير تاسيسات دولتي اتحاد جماهير شوري سابق وقوع حريق امرعادي است . در ماه قبل حريق در يک عمارت مريضان دماغي دربرون ماسکوهفت تن را به هلاکت رساند .

XS
SM
MD
LG