لینک های دسترسی

سعي  اطباي اسرائيل براي  بهوش آوردن  صدراعظم  آنکشور از کوماي عمدي او


داکتران معالج اريل شارون صدراعظم اسرائيل ميگويند بعد از آنکه يک اکسري سه بعدي يا کت سکن بهبودي خفيفي را در آماس دماغي اونشان داد تصميم دارند بروزدوشنبه اريل شارون را از کوما يا بيهوشي کامل خارج سازند.

اطبا در شفاخانه « حداسه» امروز گفتند شارون در وضع خطير باقي مانده است . آنها اظهار ميدارند که تا فردا دوشنبه بايد ازميزان زيان و صدمه واردشده به دماغ صدراعظم اسرائيل ناشي از سکته دماغي روز چهار شنبه او فهم بهتر پيدا کنند.

اطباي معالج اريل شارون ميگويند صدراعظم اسرائيل حتي اگر جان بسلامت هم برد ، چون دچار صدمات زياد دماغي شده به احتمال زياد قادر نخواهد بود به وظيفه اش برگردد.

ايهود اولمرت کفيل صدراعظم اسرائيل به اعضاي کابينه اسرائيل در جلسه هفتگي کابينه گفته است که وظايف شارون را در موضوعات امنيتي ، اجتماعي و اقتصادي ايفا خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG