لینک های دسترسی

داکتران ميگويند شارون نيمه بيهوش در مقابل آزاميشات درد واکنش نشان ميدهد


داکتران در اسرايئل مي گويند در حاليکه آنها ايريل شارون را بتدريج از حالت کوماي طبي بيرون ميکشند، وي بازوي راست و پايش را در واکنش به آزمايشات درد تکان داده است .

داکتر شلوم مور يوسف به خبر نگاران در شفاخانۀ حادثۀ بيت المقدس گفت که صدراعظم مريض اسرائيل در حالي که داکتران مقدار دوا هاي بيهوش کنندۀ وي را کاهش ميدهند بطور فزايندۀ متحرک بوده است .

اما او علاوه کرد که شارون هنوز تحت تاثير دوا هاي بيهوش کننده بوده و در وضع وخيم قراردارد . اطبا شارون را از هنگاميکه دچار خونريزي دماغي بر وز چهار شنبه شد ، در يک وضع بيهوشي کامل عمدي خودشان نگهداشته بودند . آنها ميگويند وضع شارون راتحت مراقبت قرارداده اند و هنوزبسيار زود است گفته شود که منغز او کار ميدهد يا خير ؟

داکتران قبلا گفته بودند که چانس زنده ماندن رهبر ۷۷ ساله اسرائيل خوب است اما به احتنمال زياد نخواهدتوانست بوظيفه اش منحيث صدراعظم اسرائيل دوام بدهد .

XS
SM
MD
LG