لینک های دسترسی

ارسال عساکر بيشتر آستراليا به افغانستان


عسکر ديگررا برای کمک در جنگ عليۀ 110 آستراليا ميگويد تندروان القاعده وطالبان به افغانستان خواهد فرستاد.

اين عساکر اضافي به ۱۹۰ آستراليائي شامل در قواي خاص کمک خواهند کرد که همين حالا در افغانستان اجراي وظيفه مي کنند . آستراليا هچنان دو طياره هليکوپتر حمل و نقل نوع «چيينوک» را براي کمک در عمليات انتقالات صحي به آن کشور ارسال مي دارد .

رابرت هل وزيردفاع آستراليا ميگويد اين قواي کمکي را منحيث جزيي از تعهدات آستراليا در جنگ عليه دهشت افگني به افغانستان ميفرستد. عساکر علاوگي آستراليا در ماه آينده مسيحي به افغانستان مواصلت کرده و تا ماه سپتمبردر آنجا باقي خواهند ماند .

يک موسسه مستثقل و آزاد تحقيقاتي بنام انجمن دفاعي آستراليا ميگويد، اين ماموريت عساکر آستراليا به افغانستان حايز اهميت زياد ميباشد زيرا تندروان طالب هنوز ثبات افغانستان را تهديد مي کنند .

آستراليا همچنان در اصول موافقه کرده يک تيم باز سازي را در سال جاري به افغانستان بفرستد اما درمورد نقش و تعداد اين تيم هنوز تصميم اتخاذ نشده است.

XS
SM
MD
LG