لینک های دسترسی

شارون کمي بهبودي نشان ميدهد  اما وضع صحي اش همچنان وخيم است


داکتران اريل شارون صدراعظم اسرائيل ميگويند شارون کمي بهبودي نشان ميدهد اما در وضع خطير قراردارد.

داکتران مي گويند شارون دست چپش را امروز تکان داد و بار ديگر پاي راستش را در واکنش به آزمايشات درد تکان داد.

داکتران شفاخانۀ حادثۀ بيت المقدس ميگويند در حاليکه آنها دواه اي کرخت کنندۀ او را که صدراعظم را بحالت کوماي عمدي ياصحي قرار داده بودند، کاهش ميدهند، کدام خطر فوري يي زندگي شارون را تهديد نميکند.

آنها همچنان شارون را بيک آلۀ آکسيژن وصل کرده اند اما ميگويند او خودش ميتواند تنفس کند. داکتران همچنان گفته اند شارون چانس خوبي براي نجات از حملۀ شديد روز چهارشنبه دارد ، اما آنها فکر مي کنند که صدراعظم شارون شايد نتواند بحيث رهبر حکومت اسرائيل ديگر بکارش دوام دهد.

XS
SM
MD
LG