لینک های دسترسی

تصادم بين  عساکربرما و شورشيان هندي


يک رهبر شورشي هند ميگويد در جنگ شديد براي خلع شورشيان از برما دست کم ۱۵ عسکر برمائي و شش تن شورشسي هندي کشته اند .

کوگالو مولاتونو رهبرشورشيان مربوط به به جناح عمده « شوراي ملي سوسياليستي ناگالند» ميگويد دو جانب از تاريخ هفت ماه جنوري بدين سودر بخش شمالي سگاينگ ، درگير جنگ شديد اند .

در تازه ترين تصادم به گفته « مولاتونو» عساکربرمائي ۵۰ سرپناه حدود ۵۰۰ تن از شورشيان را تخريب کردند . او اظهار کرد بيم از آن دارد که قواي برما با استفاده از هيلي کوپتر هاي توپدار به گوله باري عظيم بر شورشيان مبادرت کند .

شوراي ملي سوسياليستي ناگالند براي تشکيل يک موطن قبايلي در ناگالند هند مبارزه دارند. برما به دهلي جديد اطمينان داده است که گروه نظاميان بر سر قدرت در برما به شورشيان هنداجازه نخواهد داد از خاک برماعمليات نظامي را انجام بدهند.

XS
SM
MD
LG