لینک های دسترسی

هند وپاکستان اولين روز مذاکرات صلح را با يک ياداشت خرسندي بپايان رسانيدند


هند وپاکستان بعد از اولين روز مذاکرات دو روزۀ شان در دهلي جديد که هدف آن آوردن تحرک در عمليۀ بطي صلح بين دو کشور بود، يک يادداشت رضايتمندي را نشر کردند.

شيام سارن وزير خارجۀ هند ورياض محمد خان معاون وزارت خارجۀ پاکستان پيشرفتي را که طي دوسال مساعي صلح بدست آمده و به ارزيابي وزارت خارجۀ هند مثبت بوده ، مورد بررسي قرار دادند.

هردو شخصيت بعين عقيده بودند که سال گذشته شاهد يک بهبودي کامل روابط بين دوکشور ، بشمول افزايش در تماسهاي مردمان دو کشور و چندين ساحۀ ديگر ايجاد اعتماد بوده است .

دو جانب همچنان تدابير تازۀ کاهش در خطرواقعاتي را مورد بحث قراردادند که شامل اسلحۀ ذروي هردو کشور ميشود.

بروز چهارشنبه مباحثات هند وپاکستان روي مسايل بيشتر مشکل مثل منازعۀ کشميرمتمرکز خواهد بود که بين دو طرفين منقسم شده اما هردو کشور بر آن ادعاي ملکيت کامل را دارند. از سال ۱۹۴۷ بدين سوکه هند وپاکستان استقلال شانرا از برتانيه حاصل کردند اين دو رقيب داراي نيروي ذروي سه بار باهم جنگيده اند که دوي آن روي کشمير بوده است .

XS
SM
MD
LG