لینک های دسترسی

انفلو انزاي پرندگان و صدمه رسانيدن آن بالاي بيمه هاي زندگي


يک کارشناس در ساحۀ بيمه هاي حيات درامريکا ميگويد، شيوع انفوانزاي پرندگان شايد مليون هاي امريکايي را تلف بسازد و مصرف کمپني هاي بيمۀ حيات شايد به ۱۳۳ مليارد دالر برسد.

ارقام اين کارشناس نشان ميدهد که در مقايسه با پرداخت يکسالۀ کمپني ها درخواستهاي انفرادي ويا گروهي بيمۀ حيات بيش از دو چندخواهد شد.

ستيڤن وايزبرت کارشناس اقتصاد در نۀانستيوت اطلاعات بيمه ها ميگويد، بسيار مشکل است که مصرف مالي و انساني شيوع انفلوانزاي پرندگان را تخمين کرد. وي گفت شديد ترين تخمين بر اساس شيوع انفلوانزاي پرندگان در سال ۱۹۸۱ خواهد بود.

وي تخمين ميکند که يک شيوع متوسط مثل آنچه در سال هاي ۱۹۵۷ و۱۹۶۸ تجربه کرديم ، شايد صد ها هزار امريکايي را تلف بسازدو کمپني هاي بيمۀ حيات را با ۳۱ بليون دالر مصرف صْدمه زند.

در يکسال عادي انفلوانزاي عادي حدود ۳۶ هزار امريکايي را تلف مينمايد.

XS
SM
MD
LG