لینک های دسترسی

  وفات  امير کويت


به تعقيب وفات « شيخ جابر الاحمد الصباح» امير ديرينه کويت امروز يکشنبه ، کابينه کويت « شيخ سعد عبداه الصباح » وليعد کويت رازمامدار جديد کويت اعلام کرد .

در ياينه کابينه کويت گفته شده جانشيني اميرمتوفي مطابق به مقررات قانون اساسي کويت صورت مي گيرد .

مرگ شيخ جابر الاحمد الصباح درساعات اول امروز صبح ذريعه تيلوزيون دولتي کويت اعلام شد . حکومت کويت ۴۰ روز را در سوگ امير اعلام و اظهار کرد که دفاتر حکومتي براي سه روز مسدود خواهد بود .

شيخ جابر الحمد الصباح سيزدهمين امير در سلسله امرائي بود که از ۲۵۰ سال قبل بدين سو درعراق حکومت کرده اند . او در آخرين روز سال ۱۹۷۷به قدرت رسيد . شيخ جابر در سال ۱۹۸۵ از يک سو قصد جان بسلامت برد و از نزد عساکر عراقي فرار کرد که در سال ۱۹۹۰ بر کشوراش حمله کردند .

شيخ ۷۸ ساله از هنگاميکه در ۲۰۰۱ دچار خونريزي مغزي شد ، همواره مريض بود.

XS
SM
MD
LG