لینک های دسترسی

تقاضاي اداره بين المللي انرجي زروي  براي  تدوير يک جلسه عاجل جهت استماع  ابرازنظر دول اروپائي در باره پروگرام زروي ايران


اداره بين المللي انرجي زروي خواستار يک اجلاس فوري به تاريخ دو ماه فبروري شده است تا اظهارات دول اروپائي را در باره ارجاع ايران به شوراي امنيت موسسه ملل متحد و سوظن هاي آن ها بر پروگرام زروي ايران استماع کند . شوراي امنيت موسسه مي تواند ، در صورتايکه دريابد ايران با پچروگرام زروي خود از معادات و ميثاق هاي بين الملليتخطي کرده است تعذيراتي را عليه ايران وضع کند .

دولت هاياروپائي بعد از آن منواستار اجلاس ادلره بين النلليذ انرجي زروي شد که تهران مهلت دوساله قبول کرده خودرا در مورد تحقيق در ذروي در شروع ماه فسخ کرد . ايالات متحده ايران را متهم ساخته از تحقثقات زروي خود براي انکشساف و تهيه سلاح هاي زروي کار مي گيرد . گهران مطرانه ادعا مي کند که نيالت آن کشور از اين پروگرام صلح آميز است .

قبلاً درشروع روز آيت الله علي خامنه يي رهبر عالي روحاني ايران گفت ، ايران در صدد توليد اسلحۀ ذروي نيست و کشور وي از انکشافات علمي دست نخواهد کشيد.

در تبصره هايي که امروز چهارشنبه در تلويزيون دولتي ايران نشر شد، آيت الله خامنه يي گفت حکومات غربي نمي توانند بر ارادۀ ملت ايران نفوذ نمايند. وي علاوه کرد پيگرد سلاح ذروي خلاف ارشادات اسلامي بوده و منافع سياسي و اقتصادي آن کشور تهديد مي کند.

رهبر روحاني ايران در حالي صحبت ميکرد که برتانيه فرانسه وجرمني رسماً از بورد اجرائيوي ۳۵ عضوي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي تقاضا کردند تا در جلسۀ اضطراري آن اداره بروز دوم فبروري در ويانا اشتراک نمايد.

اروپايي ها از ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميخواهند که اگرآن اداره دريابد که ايران با پروگرام ذروي اش از موافقات بين المللي تخطي نموده آن کشور را به شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد ارجاع نموده وتعذيرات را وضع نمايد..

ايران مهر ولاک هاي ملل متحد را از تاسيسات غني سازي يورانيمش در اوايل اين ماه شکست و مهلت دو سالۀ تتبع ذروي را پايان داد. تهران اصرار ميکند که پروگرام ذروي اش بمقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG