لینک های دسترسی

افراد مسلح انجنيران خارجي را اختطاف کرده و ده محافظ عراقي را کشتند


مامورين عراقي ميگويند،تندروان بر يک کمپني تلفن مصري امروز چهارشنبه در بغداد حمله کرده حد اقل شش محافظ امنيتي را به قتل رسانيده واحتمالاً دو انجنير خارجي را اختطاف کرده اند.

مامورين مي گويند دو انجينر يکي از ملاوي وديگري از مدغاسکر مفقود الاثر هستندوبيم آن ميرود که شايد اختطاف شده باشند.

در عين زمان اختطاف کنندگان دختربيان جبريک سياستمدار شيعه ووزير داخلۀ عراق را دو هفته بعد از اختطاف وي از بغداد آزاد نمودند.

بروز سه شنبه تندروان عراقي ويديوتيپي را نشر کردند که جل کرول ژورناليست اختطاف شدۀ امريکايي را که براي روزنامۀ کرسچن ساينس مانيتر کار ميکرد نشان داد آنها مي گفتند که اگر زندانيان زن در عراق تا ۷۲ ساعت آزاد نشوند،جل کرول راخواهند کشت .

و ايران مي گويد، در مورد الزامات عراق روي زد وخوردي بين محافظين ساحلي ايراني و عراقي در خليج فارس رسيدگي مينمايند.

والي شهر بصره روز سه شنبه گفت که نه محافظ ساحلي عراقي اختطاف شده اند ويکي از آنها در زد خوردي با قواي ايراني کشته شده است .

XS
SM
MD
LG