لینک های دسترسی

رد اتهام کشته شدن هزار ها تن در تيمور شرقي


قوماندان پليس اندونزيا اين راپور را که کشور اش طي ۲۴ سال اشغال تيمور شرقي باعث مرگ تا ۱۸۳ هزار نفر شده است رد کرده است .

جنرال » اندريارتورنو سوتارتو» امروز يکشنبه اين لتهام را انکار کرد که عساکر اندونيزيا از بم هاي ناپالم و به قحطي کشانيدن عمدي مردم آن مستعمره سابق پرتگال کار گرفته اند .

اظهارات جنرال سوتارتو در پاسخ به يک راپوري بود که بروز جمعه از جانب ژنانا گوسماو ، رئيس جمه ر تيکمور شرقي به موسسه ملل متحد سپرده شد . و در لانو تخلفات گۀوسيع الز خقوق بشريمردم تيمورردوران اشغال آن کشور ذريعه انکشورصورت گرفته است .

اين راپور که ازدير زمان انتظار آنبرده مي شد ، و ثمره کار سه ساله يک کميسون واقعيت يلبي و آشتي است ، اردوي اندونيزياررا به تعذير و شکنجه ، بکار برد ناپالم و به قحطي و عدم تغذي جبري اهالي ملکي تيمور شرقي ملزم ميسلازد .

رئيس جمهور گسمن گفت معتقد است اينراپچور يک راه التيام جراحات گذشته است

XS
SM
MD
LG