لینک های دسترسی

انفجارات  در لوله ها ي گاز روسيه


دو انفجار به دو لوله گاز طبيعي روسيه در جنوب آنکشور صدمه زده وارشال گاز را بدول همسايه روسيه مختل ساخته است .

با در نظرداشت برودت شديد وغير عادي هوا ، جمهوري گرجستان اينک گفته است با بحران شديد انرجي مواجه شده است .

انتظار ميرود ترميميات اين پايپ لاين تا سه روزوقت را در برگيرد اما مقامات در گرجستان ميگويند ذخاير گاز آن کشور کشور تا فرد دوشنبه به پايان ميرسد .

ارسال ااضطراري گازو طبيعي از آذربايجان مي تواند باعث تقليل اين بحران در گرجستان گردد اما مامورين در تفليس ميگويند چنين چاره سازي ها ۷۲ ساعت وقت مي گيرد.

ارسال گاز به ارمنستان نيز از اثر انفجارات امروزي کاهش يافته است . گفته ميشود دو انفجار در فاصله نيم ساعت از همديگر دو اولوله موازي با همديگر گاز را درشب در اوسيتا ي شمالي واقع در منطقه قفقاز جنوب روسيه صدمه زده است .

XS
SM
MD
LG