لینک های دسترسی

چين از يک واقعۀ ديگر وفات ناشي از انفلوانزاي پرندگان گزارش داد


گزارش ها از چين حاکيست که يک زن در ايالت جنوبغربي سچوان از اثرانفلوانزاي پرندگان وفات يافت.

وزارت صحت عامۀ چين روز دوشنبه تائيد کرد که اين زن ۲۹ ساله هفتمين شخصيست که به ويروس نوع مهلک( اچ پنج ان يک) انفلوانزاي پرندگان مصاب شده است .

امروز چهارشنبه مامورين امور صحي اندونيزيا گفتند که معاينات در محل تائيد کرده که يک مرغ فروش در جاکارتا به ويروس کشندۀ انفلوانزاي پرندگان مصاب شده است.

مامورين سازمان صحي جهان در اندونيزيا ميگويند که جهت کاهش در سرايت اين مرض توجه شانرا بيشتر بر ضرورت بهبود نظافت در بازار ها مطعوف داشته اند.

روز جمعه کارمندان صحي کمپهاي پناهندگان و جوامع مهاجرين در سرحد برما با مامورين محلي و کشور هاي اعانه دهنده در تايلند ملاقات خواهند کرد تا براي يک شيوع احتمالي انفلوانزاي پرندگان آماده باشند.

از سال ۲۰۰۳ بدين سو، انفلوانزاي پرندگان ۸۱ نفر را در شرق آسيا و ترکيه بهلاکت رسانيده است .

XS
SM
MD
LG