لینک های دسترسی

کورياي شمالي ميگويد کدام واقعۀ انفلونزاي پرندگان دران کشور وجود ندارد


يک مامور ملل متحد ميگويد کورياي شمالي موجوديت وقايع تازۀ انفلونزاي پرندگان را در انسانها يا حيوانات دران کشور تکذيب کرده است.

مامورين سازمان غذا و زراعت جهان ديروز در پيونگ يانگ با مامورين کورياي شمالي ملاقات کردند.

رئيس دفتر سازمان غذا و زراعت جهان در بيجنگ که مسؤل کورياي شمالي نيز است امروز بخبرنگاران گفت از ماه هاي مارچ و اپريل سال گذشته باينطرف که مرض انفلونزاي پرندگان بين مرغ هاي خانگي در کورياي شمالي شيوع يافته بود تا بحال کدام واقعۀ ديگر ديده نشده است.

کورياي شمالي بيک گزارش يک گروۀ مدافع حقوق بشر پاسخ ميداد که حاکي بود در ماۀ دسمبر يک زن که بمرض انفلونزاي پرندگان مصاب گرديده بود، در پيونگ يانگ در شفاخانه بستر شده بود.

XS
SM
MD
LG