لینک های دسترسی

فاروق فاراني شاعر تواناي و بلند دست افغانستان در برنامۀ گنج شايگان


فاروق فاراني شاعر معصر افغانستان در مصاحبه يي با احد عزيززاده روشنفکر و نهضت روشنفکري در افغانستان را به بررسي گرفته و در مورد تعريفات گونه گون و مشخصات «روشنفکر» و «تاريک فکر» را ارائ ميدهد.

__________________________________________________

درين اواخر دو اثر فاروق فاراني شاعر مبارز افغانستان اقبال چاپ يافته است: منظومۀ از قفس تا قاف و مجموعۀ شعري درينجا هرچي ... زندان است.. فاراني در صحبتي با انيسه لطيف دراني و احدعزيززاده گردانندگان برنامۀ گنج شايگان از آثار و اشعارش سخن ميگويد، از اشعاري که در پشت ميله هاي زنداني و خارج از آن سروده است.

بشنويد فاروق فاراني 2

XS
SM
MD
LG