لینک های دسترسی

صدراعظم هند کابينه را ترميم کرد


| من موهن سنگه، صدراعظم هند امروز حد اقل ۱۸ وزير جديد را تعيين نموده و بعضي از وزراي ديگر تغير و تبديل کرد.

من موهن سنگه باوجود اظهارات نظر در مورد وزير جديد خارجه آن عهده را براي خود حفظ کرد. او همچنان در عهده هاي کليدي دفاع، ماليه و داخله تغيري وارد ننمود.

در ترميم کابينه مورلي ديورا، وکيل پارلمان از شهر بمبئي بحيث وزير نفت مقرر شده است. صدراعظم هند بعضي از مامورين پائين رتبه تر را بحيث عضو کابينه تعيين نمود و همچنان از ايالاتي وزير تعين کرد که در کابينۀ قبلي در حکومت مرکزي نماينده نداشتند.

اين ترميم کابينه قبل از سفر چندين رئيس جمهور و صدراعظم بهند که شامل جان هاورد صدراعظم آستراليا، ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه و جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميباشد، صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG