لینک های دسترسی

نوع کشندۀ انفلونزاي پرندگان در شمال قبرص ديده شده است


کميسيون اروپائي ميگويد ويروس کشندۀ نوع «اچ پنج ان يک» انفلونزاي پرندگان در منطقۀ تحت کنترول ترک نژادان در شمال قبرص ديده شده است.

کميسيون اروپائي امروز گزارش داد که اين ويروس در يک مرغ مرده ديده و تائيد شده است. هفتۀ گذشته، وقتي سؤ ظن کشف ويروس گزارش داده شد، قبرص مرغ هاي خانگي را جمع آوري کرده و موترهائي را که از شمال ميامد ضد عفوني ميساخت.

در عين زمان، هانگ کانگ ميگويد جسد پرنده اي را کشف کرده اند که موجوديت ويروس نوع اچ پنج ان يک دران تائيد شده است. مامورين ميگويند جسد پرنده در نزديک سرحد با چين کشف شده است.

هانگ کانگ تا چند روز پيش که جسد يک پرندۀ ديگر مصاب به ويروس را در نزديک سرحد چين کشف کرد، براي يک سال از کدام واقعۀ جديد گزارش نداده بود. انفلونزاي پرندگان از سال ۲۰۰۳ باينطرف ۸۱ نفر را در شرق آسيا و ترکيه هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG