لینک های دسترسی

کرزي نگراني هاي امنيتي را با پاکستان مطرح ميکند


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ميگويد در نظر دارد در ماۀ جاري از پاکستان ديدن کند و مباحثات او شامل نگراني هاي امنيتي افغانستان ميباشد.

تبصره هاي حامد کرزي در پاسخ بسؤال يک خبرنگار بعمل آمد که ميپرسيد ادعا ميشود عناصري در پاکستان از تندرواني پشتيباني ميکنند که در مناطق سرحدي افغانستان دست بحملات ميزنند. در هفته هاي اخير مردم در چندين شهر افغانستان عليۀ تشديد حملات که مسؤليت اکثر آن بدوش بقاياي طالبان انداخته شده، مظاهره کرده اند.

مامورين افغانستان ميگويند بعضي از طالبان و متحدين القاعدۀ آن به پاکستان فرار کرده و رهبري شورش عليۀ حکومت کرزي را بعهده دارند.

پاکستان ميگويد هزاران عسکر را بمنطقۀ سرحدي مستقر ساخته تا از عبور غير قانوني از سرحد جلوگيري نمايند.

XS
SM
MD
LG