لینک های دسترسی

در قبال تصادمات مذهبي در يک شهر مرکزي هند، قيود بر گشت و گزار وضع گرديد


به تعقيب تصادمات بين هندوها و مسلمانان روي يک معبد مشترک در يک شهر در مناطق مرکزي هند، قيود بر گشت و گزار وضع گرديده است.

پيروان دو مذهب امروز در شهر دهر در ايالت مدهيا پرديش زدوخورد کردند.

تصادمات وقتي رخ داد که هردو گروه خواستند در عين وقت در زيارت بهوج شالا عبادت کنند. پوليس بمنظور عقب زدن اجتماع از دنده هاي چوبي استفاده کرد.

هندوها و مسلمانان موافقه کرده بودند که در روزهاي مختلف عبادت کنند. هندوها توافق کرده بودند که بروز سه شنبه عبادت کنند و مسلمانان بروز جمعه.

اما امسال فستيوال بسنت پنچمي هندوها بروز جمعه اتفاق افتاد و هندوها در زيارت اجتماع کردند. اختلاف وقتي رخ داد که مسلمانان براي اداي نماز جمعه آمدند.

XS
SM
MD
LG