لینک های دسترسی

گروۀ ذروي ملل متحد ميگويد مقابلۀ ايران در مرحلۀ حساسي قرار دارد ولي بحران نيست


رئيس ادارۀ مراقبت ذروي ملل متحد ميگويد مقابله روي پروگرام ذروي ايران در مرحلۀ حساسي قرار دارد ولي اين يک بحران نيست.

محمد البرادعي امروز وقتي صحبت کرد که ادارۀ بين المللي انرژي ذروي جلسات دو روزۀ خود را در ويانا بمنظور استماع پروگرام ذروي ايران آغاز کرد.

البرادعي گفت ايران هنوز هم ميتواند تدابير ايجاد اعتماد را روي دست بگيرد و کدام تهديد فوري نيست.

ادارۀ ۳۵ عضوي بين المللي انرژي ذروي يک مسودۀ قطعنامۀ اروپائي را تحت غور قرار داده که ازان اداره ميخواهد ايران را جهت وضع تعزيرات احتمالي به شوراي امنيت ملل متحد راجع سازد.

اما در مسودۀ قطعنامه گفته شده که هرنوع عمل شوراي امنيت در مورد ايران تا جلسۀ آينده ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در اوائل ماۀ مارچ بتعويق بيفتد که مصالحه اي بود با روسيه و چين. مقامات ايراني امروز گفتند اگر ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ايران را به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع کند همکاري را با آن اداره کاهش خواهند داد. ايران مکرراً اين موضوع را تکذيب کرده است که پروگرام ذروي آن بمنظور توليد اسلحۀ ذروي ميباشد.

XS
SM
MD
LG