لینک های دسترسی

فلسطينيان عمارت اتحاديۀ اروپائي را در غزه محاصره کرده عليۀ کارتون هاي حضرت محمد احتجاج ميکنند


افراد مسلح فلسطيني دفاتر اتحاديۀ اروپائي را در باريکۀ غزه محاصره کرده تهديد بخشونت مينمايند و در قبال نشر مجدد کاريکاتور دنمارکي حضرت محمد، پيغمبر اسلام در روزنامه هاي اروپائي خواستار پوزش هستند.

روزنامه ها در چندين کشور اروپائي بروز چهارشنبه بعنوان ابراز همبستگي با آزادي مطبوعات اين کاريکاتورها را مجدداً چاپ کردند.

يک کاريکاتور، حضرت محمد را نشان ميدهد که عمامه اي بشکل يک بم بسر دارد.

تندروان تهديد کرده اند که اتباع دنمارک، فرانسه و ناروي را در قلمرو فلسطين هدف قرار ميدهند.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين کاريکاتورها را توهيني به يک مليارد مسلمان جهان خواند.

ناشر فرانسوي مصري الاصل روزنامۀ فرانس سوا يکي از مديران روزنامه را بخاطر چاپ مجدد کاريکاتورها برطرف کرد.

يک نطاق گروۀ خبرنگاران بدون سرحد، گروۀ مدافع حقوق مطبوعات از هر دو جانب خواستار شده تا آرامش را حفظ کنند.

در عين زمان، يک جريدۀ اردني بمنظور مطلع ساختن مسلمانان، سه عدد از ۱۲ ماريکاتور را چاپ کرده است.

چاپ اين کاريکاتورها در ماۀ سپتمبر توسط يک روزنامۀ دنمارکي احتجاجات مسلمانان را سبب گرديده بود.

XS
SM
MD
LG