لینک های دسترسی

قرار است IAEAَ ايران را بشوراي امنيت ارجاع کند، ايران تهديد کرد غني سازي کامل يورانيم را آغاز ميکند


ادارۀ بين المللي انرژي ذروي تصميم گرفته است ايران را بخاطر سؤ ظن کوشش براي توليد اسلحۀ ذروي بشوراي امنيت ملل متحد ارجاع کند.

ايران باين فيصلۀ هيئت مديرۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي عکس العمل سريع نشان داده تهديد کرد که پروگرام کامل غني سازي يورانيم را به پيش برده و تفتيش دستگاه هاي ذروي توسط مفتشين ملل متحد را متوقف خواهد ساخت.

يک مامور عاليرتبۀ ذروي ايران نيز امروز گفت تهران شايد ديگر پيشنهاد ماسکو را در مورد غني سازي يورانيم ايران در روسيه تحت غور قرار ندهد. او گفت غني سازي تجارتي يورانيم در يک دستگاۀ ذروي در مناطق مرکزي ايران از سر گرفته خواهد شد.

دپلومات ها در ويانا ميگويند ۲۷ عضو ادارۀ بين المللي انرژي ذروي بطرفداري از پيشنهاد ارجاع تهران راي دادند، پنج عضو راي ممتنع و سه عضو راي مخالف دادند.

ايران ميگويد پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز است.

XS
SM
MD
LG