لینک های دسترسی

بازي هاي قريب الوقوع زمستاني در شهرتورين اتياليا


يان اليسن رئيس مجمع عمومي موسسۀ ملل متحد از تمام کشور هاي عضو تقاضا کرده تا در جريان بازي هاي قريب الوقوع زمستاني که در شهرتورين اتياليا داير خواهد شد، به يک متارکه احترام قايل شوند.

اين ديپلومات سويدني ديروز دوشنبه بيانيه را نشر وتدابيري را جهت کسب اطمينان در بارۀ ايجاد يک فضاي صلح آميز جهاني براي بازي هاي زمستاني تورين تقاضا نموده است . ما همه ميدانيم که مسابقات وورزش هاي زمستاني المپيک رو جمعه در شهر تورين ايتاليه افتتاح و تا روز ۲۶ فبروري دوام خواهد يافت. مجمع عمومي موسسۀ ملل متحد همچنان گفته که اين متارکه ويا خود داري از جنگ ومنازعه در جريان بازي هاي پارا لمپيک نيز بايد رعايت شود که قرار است در آن ورزشکاران معلول از روز دهم تا ۱۹ ماه مارچ در آن شهر مسابقه خواهند داد.

کوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحد ماه گذشته گفته بود که تمام جوانب متخاصم بايد اسلحۀ شانرا در جريان اين مسابقات بزمين بگذارند و به آسيبي بنگرند که به جهان ميرسانند.

XS
SM
MD
LG