لینک های دسترسی

انفجارچند بم در منطقه ناآرام جنوب غرب پاکستان به پايپ لين صدماتي را وارد کرده است


مامورين پاکستاني ميگويند که چندين انفجار بم به پايپ لين گاز در منطقه جنوب غربي انکشورصدمه رسانيده است

اين انفجارات امروز سه شنبه در ايالت بلوچستان رخ داد و جريان نفت منقطع گردانيد هيچ کسي تا کنون ادعاي مسووليت ننموده است

مامورين حکومت ميگويند که سه تن از افراد قبائلي هنگامي کشته شده اند که مواد منفلقه شان منفجر گرديد ا . اما اسوشيتد پرس از قول يک نطاق قبائلي که حکومت را به حمله توسط چند راکت بر يک خانه متهم ميسازد ميگويد که هيچ کسي مجروج نگرديده است

تندروان قبائلي بلوچ مساعي شانرا براي بدست اوردن خود مختاري بيشتر و دسترسي بيشتر به گازو منابع طبيعي منطقه ، افزايش داده اند . مقامات محلي انها را مسوول حملات سابقه در منطقه ميدانند به شمول انفجار يک بم تعبيه شده در يک موتر سوريس بروز يکشنبه که باعث هلاکت ۱۳ تن گرديد

XS
SM
MD
LG