لینک های دسترسی

جاپان و چين در توکيو مذاکره ميکنند


دپلومات هاي چين و جاپان در توکيو ملاقات ميکنند و توقع ميرود مذاکرات شان بازديد مکرر جونيچيرو کويزومي را از يک آبدۀ جنجال برانگيز جنگ، احتوا کند.

معين هاي وزارت هاي خارجۀ چين و جاپان امروز و فردا در چهارمين دور مذاکرات جامع ذات البيني، اشتراک دارند.

بروز پنجشنبه، جاپان از يک مامور عاليرتبۀ چين انتقاد کرد که گفته بود تا وقتي که کويزومي در قدرت است، براي بهبود بخشيدن روابط بين توکيو و بيجنگ، اميدواري زيادي وجود نخواهد داشت.

آژانس خبرگزاري کيودو گفت تانگ جياشوان، مشاور حقوقي دولت چين اين تبصره ها را طي ملاقاتي با اعضاي پارلمان جاپان که از چين ديدن ميکردند، بعمل آورد.

روابط بين دو کشور بخاطر چندين موضوع کشيده است، بشمول بازديد کويزومي از آبدۀ ياسوکوني که باحترام قربانيان جنگ، بشمول چندين جاني جنگي، اعمار گرديده است. منتقدين اين آبده را نمونۀ تهاجمات زمان جنگ جاپان تلقي ميکنند.

XS
SM
MD
LG