لینک های دسترسی

ابتلاي محتمله دو خردسال نايجريائي به انفلوانزاي پرندگان


مامورين صحي نايجريا سعي ميدارند معلوم کننند دو تن از خرسالان مريض آن کشور دچار وايروس مهلک انفلوانزاي پرندگان شده اند يا نه ؟

اين کودکان مريض از ايالت شمالي « کدونا» اند که در آن مامورين محلي و بين المللي صحي درهفته قبل تصديق کردند که يکنوع وايروس بسيار ساري و کشنده « اچ ۵ ان ۱» انفلوانزاي پرندگان در يک فارم مرغداري کشف شده ا ست . اين اولين بار است که اين نوع مهلک وايروس انفلاوانزاي پرندگان در قاره افريقا ديده شده است .

از آن هنگام ببعد اين نوع خاص وايروس پرندگان درايالات « کنو» و« پلتو» نيزديده شده است . مامورين صحي و زراعتي در يک سعي براي جلوگيري از گشترش دامنه سرايت وايروس به کشتار و از بين بردن هزار ها مرغ و سايرپرندگان در سر تاسرمنطقه شروع کرده اند .

XS
SM
MD
LG