لینک های دسترسی

مرگ  يک سيساستمدار برحسته  ضد حکومت در الماتي پايتخت تجارتي  قزاقستان


مقامات قزاق ميگويند که يک سياستدار پيشگام و مخالف سياسي حکومت نورسلطان نظرباييف رئيس جمهور آن کشور، که در سابق جز کابينه بود ، با دو تن ديگر مرده يافت شده است مقامات ميگويند آلتين بيگ سر سن بايبف راننده موتر و محافظ شخصي اش در در داخل موتري دور از شهر الماتي ، پايتخت تجارتي قزاقستان، مرده يافت شده است .

سير سين باييف در گذشته منحيث منشي شوراي امنيتي ، سپس منحيث وزير اطلاعات و بعد به حيث سفير کشور اش درروسيه ايفاي وظيفه کرده بود تا اينکه در سال ۲۰۰۲ به صف مخالفين حکومت پيوست .

او دومين رهبر مخالف حکومت نظربايف است که طي ۳ ماه اخير جانش را در آن کشور آسياي مرکزي از دست ميدهد .

در ماه نوامبر رئيس بلديه که همکار سابق نزديک نظربايف بود ، در منزل اش کشته يافت شد

XS
SM
MD
LG