لینک های دسترسی

هشدار هندو ها عليه برگذاري  روز غربي  ولانتين  يا عشاق در هند


هندو هاي تندرو هند به جفت هاي جوان هندي هشدارداده اند روز عشاق غربي هارا آنقدر جدي نگيرند زيرا برگزاري اينروز به گفته شان ارزش هاي تعاملي مردم هند را تخريب مي کند .

گروه هاي مليت خواه مخالف درهند به مردم هشدارداده اند فردا سه شنبه که مصادف به اين روز تعاملي در غرب است منازل شانرا ترک ندهند . اين گروه ها ميگويند با جوانهاي که در ملاي عام در اين روز معاشقه کنند مقابله خواهند کرد تهديد کرده اند که آنها را به اشکال مختلف لت و کوب خواهند کرد . آنها همچنان گفته اند تصاوير چنين جوانان رابه والدين شان نشان خواهند داد و آنها را مجبور خواهند ساخت ازدواج کنند .

در گذشته گروه هاي هندو بمقابل محبوبيت فزاينده اين روزدر هند احتجاج واعتراض کرده بودند . در هفته قبل بيش از ۲۰ زن مسلمان که لباس هاي سياه بتن داشتند در کشمير هند بر دکانهاي فروش تحفه و کارت هاي وابسته به اين روز حمله برده کارت هاي روز عشاق را به آتش کشيدند تا بدين وسيه عليه آنچه که تحميل ارزش هاي غرب بر جوانان مملمان مي خواندند احتجاج کنند .

XS
SM
MD
LG