لینک های دسترسی

اسرائيل بعد از حملۀ راکت فلطسيني ها حمله متقابل نمود


بعد از آنکه شبه نظاميان فلسطيني از باريکۀ غزه بسوي قواي نظامي اسرائيل راکت شليک کردند، قواي نظامي اسرائيل با قواي توپخانه آتشباري متقابل نمود.

گزارشي از تلفات ويا خسارات از هر دو جانب هنوز در دسترس نيست .

مامورين اسرائيلي ميگويند حملۀ راکت فلسطيني ها بيک عمارت ستراتيژيک در نزديک شهر اشکيلان اسرائيل اصابت کرد. اما اطلاعات مزيدي در بارۀ آن عمارت ارائه نکردند.

هفتۀ گذشته اسرائيل طي يک سلسله حملات هوايي در باريکۀ غزه نه تندرو فلسطيني را به قتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG