لینک های دسترسی

کرزي: يک افغانستان مرفه بمفاد پاکستان است


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ميگويد ريشه کن کردن پشتيباني از شورشيان مربوط رژيم برانداخته شدۀ طالبان در پاکستان بمصالح آن کشور است.

حامد کرزي که از اسلام آباد ديدن ميکند در اکادمي دفاع ملي پاکستان گفت شورش چهار سالۀ تحت رهبري طالبان که مانع پيشرفت در افغانستان ميشود، مانع رفاۀ پاکستان نيز ميگردد. رهبر افغانستان گفت پاکستان از يک افغانستان مرفه و مسالمت آميز مفاد فوق العاده زيادي ميبرد که شامل افزايش در صادرات خواهد بود.

او اين بيانات پاکستان را رد کرد که در سرحد طولاني و نفوذ پذير بين دو کشور بايد بمنظور جلوگيري از رفت و آمد غير قانوني، بايد کتاره اعمار گردد. او گفت اين يک راۀ حل نيست. حامد کرزي گفت راۀ حل آن است که دريافت اين دهشت افگنان در کجا تعليم و تربيه ميبينند و بعد ازان بخشک کردن منابع مالي آنها آغاز نمود.

XS
SM
MD
LG