لینک های دسترسی

بتاریخ  هجدهم ماه مارچ سال ۱۹۶۴ ايالات متحده امريکا مللي را...


بتاریخ هجدهم ماه مارچ سال ۱۹۶۴ ايالات متحده امريکا مللي را که با چين روابط تجارتي داشتند ، تنبيه کرد.

ايالات متحده معاونت نظامي خودرا با برتانيه ، فرانسه و يوگوسلاويا در عکسل العمل به ادامه مناسبات تجارتي شان با کشور کمونيستي کيوبا قطع کرد. گرچه اين اقدام امريکا بيشتر سمباليک و نمايشي بود ، ولي از دوام مساعي امريکا در بي ثبات ساختن رژيم فيدل کاستر، نمايندگي ميکرد.

مقدار کمک نظامي امريکا به هريک از اين سه کشور کوچک بود و به تقريبا صد هزار دالر بالغ ميگرديد.و لهذا تصميم امريکا مبني بر قطع کمک بر تجارت شان با کيوبا اثر زياد و قاطع وارد نکرد.بسياري مبصرين در انوقت به اين نتيجه رسيدند که اقدام امريکا تا اندازه زياد نتيجه يک ما يوسيت بود که نتوانست حکومت کاسترو را سرنگون سازد.

از سال ۱۹۵۹ باينطرف که کاسترو بقدرت رسيد،ايا لات متحده امريکا روش هاي مختلفه را بکار برده است که کاستر و حکومت کمونيستي وي را سرنگون سازد . امريکا ابتدا روابط ديپلو ماتيکي خودرا با کيوبا قطع و تعزيرات تجارتي را عليه انکشور وضع کرد.

در سال ۱۹۶۱ ايا لات متحده يک قوه متشکل از کيوبائي هاي جلاي وطن را که مسلح و تربيه کرده بود، براي تهاجم ناکام بسوي کيوبا سوق داد.در سال ۱۹۶۲ ايا لات متحده دست به محاصره بحري کيوبا زد تا از انتقال راکت هاي شوروي به ان جزيره جلو گيري شود.

با اين همه کوشش هاي امريکا رژيم کاسترو جان بسلامت برد و پيشرفت کرد، و بعوض ايا لات متحده ، بلاک کمونيستي جا گزين کمک ها و روابط تجارتي با کيو با گرديد.

XS
SM
MD
LG