لینک های دسترسی

تقاضاي شاه نيپال ازمردم براي آشتي


شاه نيپال « گيانندرا» اولين سعيۀرسمي براي برقراري تماس با احزاب سياسي کشور را نود و ازتقاضا کرد شامل مذاکره شده و سعي کنند ديموکمراسي را دوباره به جيان اندرازند . شاه نيبپال امروز در لبياينه اي که بمناسبت روزملي ديموکراسي اراد کرد از همه جوانب تقاضا کرد مخابره مليو افهام وتفهيم متقابل را در بين شان تححکيم بخشند .

مععذا اتحاد عمده مخالف نيبپال اين تقاضاي شاه را رد کرد و يک راه پيماهي بزرگ را عليه ضبط قررت توسط شاه نيپال در ماه سپتامبر مصالبه کرد . احزاب مخالف تقاضاي شاه نيپال را بي مفهوم خواندند وگفتند تا هنگامي که ديموکراسي در کشور اعاده نشده اين حتجاجات شان ادامه خواهد يافت .

بروز شنبه شورشسيان مائويست نيپال ، يث جز از مبارزه شان عليه حکومت شاهي نيپال ، خواستار يک اعتصاب بدون قيد وقت شدند. در بياينه شورشيان مائويست نيپال گفته شده که اين اتتصاب بتاريخ سوم اپريل شروع خواهد شد .

رهبران شورشيان ميگويند قبل ازاین اعتصاب ، مندو پايتخت نيپال ر به تاريخ ۱۴ مارچ محاصره خواهند کرد

XS
SM
MD
LG