لینک های دسترسی

درتورين ايتاليا دوتن از ورزشکاران  از تيم اخراج ويکي از مربيان آن تيم از کار برکنار گرديد


بعد از تفتيش محل اقامت تيم سکي کشور اتريش درتورين ايتاليا براي تجسس مواد مخدر شام روز شنبه ، دوتن از ورزشکاران از تيم اخراج ويکي از مربيان آن تيم از کار برکنار گرديد

مامورين سکي اتريش در مسابقات المپيک زمستاني تورين امروز گفتند والتر مايرمربي تيم سکي اتريش بعد ازتصادم موترش با موانع پوليس به تعقيب فرار از نزد پوليس در شب حمله پوليس به محل اقامت تيم سکي آنکشور، از کار برکنار گرديد. وي ميخواست از سرحد به اتريش عبور نمايد. پوليس ايتاليا ميگويد وي در هنگام توقيف علايمي از استعمال يک نوع مواد مخدر بنام انتوکسايکيشن را نشان داده است. به چند اتهام مواجه به تعقيب قانوني ميباشد.

کميتۀ بين المللي المپيک والترماير را بخاطر شرکت ادعا شدۀ وي در يک افتزاح آزمايش خون براي مواد مخدر در زمستان سال ۲۰۰۲ در سالت ليک، از شرکت در مسابقات زمستاني اولمپيک سال ۲۰۰۶ در تورين و سال ۲۰۱۰ در وانوڤر کانادا ممنوع نموده است. حضور وي درمحل اقامت سکي بازان اتريشي در ايتاليا باعث حملۀ پوليس در شام شنبه گرديد. مامورين مبارزه با مواد مخدر ده تن از سکي بازان را مورد آزمايش قرار دادند. دو تن از سکي بازان اتريشي بعد از آن از تيم اخراج شدند که بدنبال آزمايشات شام شنبه بدون اجازه ايتاليا را ترک گفتند.

مقامات ايتاليا ميگويند آنها پيچکاري ها وساير وسايل طبي راکه مورد استفاده قرار گرفته بود در هنگام تفتيش محل اقامت سکي بازان واز يک خريطه پلاستيکي يي که از يک منزل رهايش تيم سکي اتريش بعد از شروع تفتيش به بيرون افگنده شده بود، بدست آورده اند.

ورزشکاران اتريشي استعمال مواد مخد را تکذيب نموده اند. نتايج آزامايشات تا قبل از اواخرامروز دوشنبه انتظار برده نميشود. پوليس ايتاليا درين تفتيش بخاطري سهم داشتند که استعمال مواد مخدر در ورزش در آنکشور بحيث يک جرم شناخته ميشود.

XS
SM
MD
LG