لینک های دسترسی

تجليل از روز روساي جمهور در ايالات متحده


امروز دوشنبه ميليون ها امريکائي يک روز مرخصي را براي تجليل از روساي جمهور سپري مي کنند . فبروري ماه تولد دو تن از مشهوررترين روساي جمهور امريکا يعني جارج واشنگتن در ۱۷۳۲ و ابراهام لينکن در ۱۸۰۹ ميباشد. اين روز بار اول بطور رسمي به تار يخ ۲۲ فبروري ۱۸۸۵ به عنوان احترام ازروز تولدي جارج واشنگتن که اولين رئيس جمهور ايالات متحده بود، تجليل شد

بعد از ترور لنکن چند روز بعد از ختم جنگ داخلي امريکا در سال ۱۸۶۵،امريکايي هادر بسياري ايالات اين کشور روز ۱۲فبروري را بعنوان روز تولد آبراهام لنکن تجليل ميکنند اما ۱۲ فبروري يک روز مرخصي فدرال نبود.

کانگرس ايالات متحده که درسال ۱۹۶۸ مسوده فيصله نامۀ را تصويب کرد که سومين روز دوشنبه ماه فبروري را روز رسمي بزرگداشت ازجارج واشنگتتن مي خواند . اما در امريکائيان اين روزرا بحيث روزي تجليل ميکنند که به احترام از هردو رئيس جمهور شان است يعني هم جارج واشنگتن وهم آبراهام لنکن.

XS
SM
MD
LG