لینک های دسترسی

القاعده مسؤليت حمله بر تاسيسات نفتي عربستان سعودي را ادعا کرد


پيامي که در صفحۀ انترنت القاعده نشر شده مسؤليت کوشش روز جمعه را جهت منفجر ساختن بزرگترين تصفيه خانۀ نفت جهان در شرق عربستان سعودي، ادعا کرده است.

در پيام القاعده که تا بحال اصليت آن تثبيت نشده، آن حمله مؤفق خوانده شده و گفته شده که بم گزاران توانستند از حلقۀ امنيتي تصفيه خانۀ نفت و گاز بداخل نفوذ کنند.

مقامات سعودي گفتند حمله وقتي خنثي ساخته شد که محافظين بر دو عراده گلوله باري کرده و آنرا منفجر ساختند. طبق گزارش دو محافظ امنيتي و دو حمله کننده کشته شدند.

وزير نفت عربستان سعودي ميگويد انفجار بر عمليات تصفيه خانه که دو ثلث توليدات مواد نفتي آن کشور را تصفيه ميکند، تاثيري وارد نکرد.

به تعقيب نشر خبر انفجار در عربستان سعودي که ربع ذخاير نفت جهان دران قرار دارد، در قيم نفت خام بيش از دو دالر ازدياد بعمل آمد.

XS
SM
MD
LG