لینک های دسترسی

وزارت دفاع ميگويد يک تعداد بيشتر عساکر عراقي قادر بجنگ هستند ولي نه بطور مستقل


وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد تعداد افراد قواي امنيتي عراق که قابليت جنگ با شورشيان را دارند افزايش يافته ولي هيچ کدام نميتوانند بدون کمک ايالات متحده بجنگند.

اين ارزيابي در گزارش سه ماهۀ وضع عراق براي کانگرس درج شده است.

وزارت دفاع ميگويد تعداد کندک هائي که بتوانند بدون کمک عساکر امريکائي جنگ را رهبري کنند ظرف سه ماۀ گذشته تقريباً ۵۰٪ بلند رفته و تعداد آنهائي که واقعاً در جنگ سهم ميگيرند ۱۱٪ افزايش يافته است.

اما مامورين وزارت دفاع ميگويند تعداد کندک هائي که بدون کمک ايالات متحده قادر باشند، بصفر رسيده است. سال گذشته گفته ميشد که سه کندک ميتوانستند مستقلاً جنگ را براه اندازند. وزارت دفاع اهميت اين انکشاف را کم جلوه داده گفت بيشتر مشغول ايجاد کندک هاي بيشتر عراقي است.

رهبران وزارت دفاع خروج عساکر امريکائي را در آينده به قابليت بدست گرفتن مسؤليت امنيتي توسط قواي عراق متکي دانسته اند.

XS
SM
MD
LG