لینک های دسترسی

شورش محبوسين در زندان پل چرخي کابل


مامورين افغانستان ميگويند طالبان، القاعده و صد ها زنداني ديگر بعد از تصادم با محافظين امنيتي کنترول يک بلاک يک زندان داراي تدابير شديد امنيتي را بدست گرفته اند .

مامورين ميگويند اين شورش ديشب بعد از آن در زندان پل چرخي درگرفت که يک تعداد از زندانيان از پوشيدن يونيفورم جديد زندانيان ابا ورزيدند که براي جلوگيري از يکجا شدن آنها با بازديد کنندگان و فرار از زندان طرح شده بود. هفت طالب با استفاده ازين طريقه ماۀ قبل از زندان فرار کرده بودند.

مامورين ميگويند حد اقل يکهزار و سه صد زنداني درين قيام دست داشتند.

فير هاي تفنگ در زندان شام شنبه و اوايل امروز يکشنبه شنيده شد . مقامات ميگويند به محافظين صدمه اي نرسيده اما چندين تن از زندانيان زخمي شده اند .

زندان پل چرخي تاسيسات بزرگي است که در سالهاي ۱۹۷۰ اعمار شده و در آن هزار ها تن ازافغانهاي مخالف با رژيم کمونستي دردهه هشتاد شکنجه و کشته شده اند . درين زندان اکنون مجرمين عادي وهمچنان تندروان القاعده و تندروان وابسته به طالبان نگهداري ميگردد.

XS
SM
MD
LG