لینک های دسترسی

قواي نظامي افغانستان تهديد کرده که  براي ختم قيام در زندان پلچرخي از قوا کار خواهد گرفت


بن بست بين قواي امنيتي افغانستان و صد ها زنداني که کنترول بخشهاي عمدۀ يک زندان شهر کابل رابدست گرفته اند و تدابير شديد امنيتي در آن اتخاذ شده است ، وارد دومين روز خود در حالي شد که قواي نظامي تهديد کرده است که براي خاتمه بخشيدن به بن بست از فشار کارخواهد گرفت .

گزارش هاي تائيد ناشده حاکيست که حد اقل چهار محبوس کشته و بيش از ۳۰ تن ديگر اززماني که يک هزار وسه صد زنداني مسلح با اسلحۀ ساخته شده در داخل زندان، در محبس پل چرخي در ساعات ناوقت روز يکشنبه قيام نمودند، زخمي شده اند.

مامورين افغان مسئوليت اين قيام را بدوش چندين صد زنداني القاعده و طالب ميدازند.

محمد قاسم هاشم زي معين وزارت عدليۀ افغانستان ميگويد، خشونت ها وقتي آغاز شدکه زندانيان درمورد پوشيدن يونيفورم جديد زندانيان مقاومت کردند. مقامات جهت جلوگيري از تکرار نوع فراري که ماه گذشته طي آن هفت زنداني طالب با لباس ملکي فرار کردند،پوشيدن يونيفورم خاص زندانيان را اعلام نمودند.

XS
SM
MD
LG