لینک های دسترسی

محاکمه صدام حسين بروز چهارشنبه موکول گرديد


محاکمه صدام حسين رهبر برکنار شده عراق و هفت تن ديگر امروزبا حضور متهمين و وکلاي قانوني شان در تالار محکمه براي يکمدت کوتاه دائر گرديد

جلسه اي امروز با گفتار قاضي روف عبدالرحمن آغاز گرديد که اظهارنمود يک هيات مرکب از پنج قاضي درخواست وکلاي مدافع را مبني بر برطرفي قاضي و مدعي العموم رد کرد خليل الدولايمي رئيس وکلاي مدافع گفت که براي اين تصميم استيناف طلب خواهد شد و تعليق جريان محکمه را تقاضا نمود . بعد از محکمه خارج گرديد محاکمه بروز چهارشنبه موکول شد

اخرين جلسه محکمه بتاريخ ۱۴ فبروري يعني دو هفته قبل دائر شده بود که با مسابقه داد و فرياد کشيدن بين صدام حسين و قاضي به پايان رسيد

متهمين براي کشتار ۱۴۰ تن از دهاتيان شيعيه محاکمه ميشوند که دو دهه قبل به تعقيب سؤقصد براي کشتن صدام حسين صورت گرفته بود

XS
SM
MD
LG